Regulamin

Sklep Internetowy www.toysworld.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta
niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy
Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu
wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


Regulamin sklepu internetowego Toys World z dnia 25.05.2018r.


SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.toysworld.com.pl prowadzony jest
przez MANDELO SPÓŁKA CYWILNA prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MANDELO
JAROSŁAW KRYŚCIAK, TOMASZ BĄKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, posiadającą: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory, NIP 6511718718,
REGON 362650281, adres poczty elektronicznej: sklep@toysworld.com.pl, numer telefonu:
+48 663 313 334.


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest
wyłącznie do przedsiębiorców).


1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w
oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w
ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


1.4. Definicje:


1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie
Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.


1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93
ze zm.).


1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone
są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Sklepie Internetowym.


1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych
treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i
promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8 NEWSLETTER SMS - Usługa Telekomunikacyjna, telekomunikacyjna usługa dystrybucyjna świadczona
przez Usługodawcę za pośrednictwem usługi zlokalizowanej w systemie sklepu, która umożliwia korzystającym
z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji
newslettera sms zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach.

1.4.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


1.4.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


1.4.11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.toysworld.com.pl na platformie sklepowej Shoper.


1.4.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCAMANDELO SPÓŁKA CYWILNA prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą MANDELO JAROSŁAW KRYŚCIAK, TOMASZ BĄKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rybnicka 46, 44 –
240 Żory, NIP 6511718718, REGON 362650281, adres poczty elektronicznej:
sklep@toysworld.com.pl, numer telefonu: +48 663 313 334.


1.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.


1.4.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).


1.4.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3)
potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany
automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest
podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy,
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Zakładając konto wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie za pośrednictwem strony internetowej www.toysworld.pl, w celach marketingowych administratora tychże danych osobowych, to jest MANDELO Jarosław Kryściak, Tomasz Bąkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Rybnicka 46, NIP: 651 - 171 - 87 - 18, REGON: 362650281, zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), w tym w szczególności poprzez przesyłanie mi informacji marketingowych i handlowych MANDELO S. C. oraz tworzenie analiz i statystyk. Jednocześnie oświadczam, że dane wskazane powyżej są prawdziwe, że swobodnie i dobrowolnie podjąłem/podjęłam decyzję o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w/w danych, oraz, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, aktualizowania, a także złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.


2.1.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca
ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)
poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@toysworld.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory.


2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1)
po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest
także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z
chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
Usługobiorcę.


2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej
na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane
kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać
poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia
Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.


2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@toysworld.com.pl lub też
pisemnie na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory.

2.1.3.2 Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od MANDELO Jarosław Kryściak, Tomasz Bąkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Rybnicka 46, NIP: 651 - 171 - 87 - 18, REGON: 362650281.

Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest MANDELO Jarosław Kryściak, Tomasz Bąkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Rybnicka 46, NIP: 651 - 171 - 87 - 18, REGON: 362650281.
Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

2.1.4. Newsleter sms - korzystanie z Newslettera sms następuje po podaniu numeru telefonu w trakcie
zakładania konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa – z chwilą utworzenia
Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter sms.

2.1.4.1 Usługa Telekomunikacyjna Newsletter sms - świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera sms
(rezygnacji z Newslettera sms) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@toysworld.com.pl lub też
pisemnie na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory.

2.1.4.2. Wyrażam dobrowolną zgodę na wysyłanie na podane przeze mnie: adres e-mail lub numer telefonu, informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym przesyłanych przez MANDELO Jarosław Kryściak, Tomasz Bąkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Rybnicka 46, NIP: 651 - 171 - 87 - 18, REGON: 362650281 w formie wiadomości tekstowych (sms) lub wiadomości elektronicznych (e-mail) (w tym informacji przesyłanych przy pomocy automatycznych systemów wywołujących na urządzenia końcowe, takie jak komputer, telefon, smartfon lub tablet, przy pomocy których będę odbierać powyższe informacje).

Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest MANDELO Jarosław Kryściak, Tomasz Bąkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Rybnicka 46, NIP: 651 - 171 - 87 - 18, REGON: 362650281.
Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.


2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i
wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w
wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania
treści o charakterze bezprawnym.


2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:


2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:


2.4.2. pisemnie na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory;


2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@toysworld.com.pl;

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.


2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
Regulaminu.


3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a
także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o
innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient
jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza
Zamówień


3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.


3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:


4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.


4.1.3. Płatności online.
4.1.3.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.1.4. Płatności kartą płatniczą.

4.1.4.1. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze płatności kartą płatniczą:

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

4.1.4.2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Termin płatności:


4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności
kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:


5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka do paczkomatu InPost, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.3.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory – w Dni Robocze, w
godzinach od 09:00 do 17:00.


5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:


5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.


5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni
Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do
odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się
w następujący sposób:


5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.


6. REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności w Kodeksie Cywilnym.


6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są
określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.


6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:


6.3.1. pisemnie na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@toysworld.com.pl;


6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi
to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.


6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie
oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory. Jeżeli ze względu na rodzaj
Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się
znajduje.


7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25
ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra
sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).


7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie
z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze
zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji
prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz
na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz
przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 889 866.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.
8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:


8.1.1. pisemnie na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@toysworld.com.pl;


8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
„Formularz odstąpienia od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest
to obowiązkowe.


8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1)
obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;


8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w
którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić
Produkt na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory.


8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.


8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:


8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta -
rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje
prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli
cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów:


8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od
wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia
jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są
napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca
do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania,
innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które
nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.


9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy
Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta
niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.


9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie
od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi
oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego
rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.


9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn
poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.


9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.


9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.


10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Sprzedawca.


10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.


10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:


10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu
podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym
zakresie może zostać złożone na przykład:


10.4.1. pisemnie na adres: ul. Rybnicka 46, 44 – 240 Żory;
10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@toysworld.com.pl


10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo
na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


11.2. Zmiana Regulaminu:


11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.


11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie
zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

@name@
@name@
@maxprice@ @price@
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki
przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel